Politika společnosti
Firma FATRA - stavební a obchodní společnost, spol. s r. o.

od svého založení v roce 1998 realizuje komplexní služby stavebních prací pro zákazníky z oblasti státní správy, komunální správy i soukromých osob.

Naši zákazníci a naše strategické záměry nás zavazují k aktivní účasti a plné odpovědnosti při hledání a realizaci optimálních řešení požadavků našich zákazníků, neboť jsme si vědomi, že pouze zákazník plně spokojený s našimi službami se v budoucnu opětovně stane našim obchodním partnerem a je naší nejlepší reklamou. Současně si uvědomujeme, že při uspokojování požadavků zákazníka je nutno zabezpečit bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Při plnění svých pracovních úkolů se všichni pracovníci společnosti řídí několika zásadními pravidly, jejichž dodržováním přispívají k naplňování vyhlášené Politiky společnosti, která je těmito pravidly zcela srozumitelně vyjádřena:

Flexibilita je významnou vlastností, kterou se chceme odlišovat od konkurence.

Adaptabilita (přizpůsobení se požadavkům zákazníka) a empatie jsou vlastnosti, které neustále rozvíjíme.

Týmová práce je to, co dává záruky do budoucnosti.

Rychlosti plnění požadavků zákazníků nikdy neobětujeme kvalitu našeho produktu.

Aktivita našich zaměstnanců nezná hranic.

Základem tohoto přístupu je naše důsledné dodržování kvality, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Vedení společnosti si uvědomuje, že je třeba učinit kroky k zajištění větší jistoty podmínek a výsledků práce ve všech oblastech aktivit, a přijalo následující rozhodnutí:


Udržovat a zlepšovat funkční a efektivní integrovaný systém řízení společnosti.

Zkvalitnit organizaci a řízení společnosti, zlepšit služby poskytované všem zákazníkům a zajistit vyšší úroveň realizovaných procesů a jejich neustálé zlepšování, za současného neustálého podporování zvyšování odborné úrovně zaměstnanců organizace.

Neustále zvyšovat povědomí zainteresovaných stran o společnosti, především neustále zlepšovat komunikaci se zákazníky a zajišťovat jejich informovanost.

Každý zaměstnanec společnosti i každá jeho činnost má vliv na životní, pracovní prostředí a spokojenost zákazníka. Dopady činností na životní a pracovní prostředí se musí co nejvíce snižovat.

Důsledným dodržováním pracovní kázně budeme snižovat riziko vzniku pracovních úrazů.

Docílit trvalého snižování odpadů a emisí produkovaných naší společností, čímž se budeme snažit předcházet znečišťování životního prostředí.

Usilovat o snižování spotřeby energií u techniky a technologií. U nově pořizovaných zařízení bude brán zřetel na nízkou spotřebu energií a nízký dopad na životní prostředí.

Dodržovat plnění právních předpisů, řízení společnosti a vyhodnocování přijatých opatření z hlediska kvality, bezpečnosti a životního prostředí.


Tato Politika společnosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a pro všechny osoby a společnosti, které se společností spolupracují nebo jsou společností řízeny. Zajistíme, aby vyhlášená Politika společnosti byla dostupná veřejnosti a osobám řízeným společností.


V Orlové, 10.03.2009Jednatelé společnosti: Ján Urík, Rudolf Becík